Website Builder

Aktualności

Ważna zmiana norm i rozporządzeń.

Dnia 29.09.2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny wycofał normę PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Norma ta została zastąpiona nową normą: PN-EN ISO 52016-1:2017 (wersja angielska) Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne - Część 1: Procedury obliczania.


Obowiązuje także nowe Rozporządzenie Ministra Energii z 13.10.2017 r. w sprawie audytów efektywności energetycznej (Dz. U. z 2017 poz. 1912,).Świadectwa energetyczne ważnym dokumentem przy zawieraniu transakcji na rynku wtórnym nieruchomości.

Wraz z wejściem w życie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków świadectwa charakterystyki energetycznej są częścią całego przedsięwzięcia związanego z zawarciem transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Certyfikaty energetyczne są narzędziem, dzięki któremu można zorientować się w kwestii wysokości kosztów eksploatacyjnych nowego mieszkania czy domu.
Efektywność energetyczna nieruchomości ma niebagatelny wpływ na jej wartość. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza przy planowanym zakupie wymarzonego mieszkania czy domu. GJ Projekt to profesjonaliści specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków oraz jej wpływie na wartość, a przez to i cenę nieruchomości.


Program wsparcia dla budownictwa energooszczędnego.

W związku z wdrożeniem programu priorytetowego „efektywne wykorzystanie energii część 3) dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” oferujemy Państwu usługi w zakresie projektowania, nadzoru i odbiorów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.
Niski standard energetyczny budynków NF15 i NF40 oznacza wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania i wentylacji, wynoszące odpowiednio 15 i 40 kWh/(m2•rok) obliczone zgodnie z zasadami określonymi w normach znajdujących się w spisie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wycena nieruchomości.

Zróżnicowanie energetyczne nieruchomości podobnych nie pozostaje bez wpływu na ich wartość i cenę. Wykonujemy oceny wpływu standardu energetycznego nieruchomości na jej wartość.

Nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej, a także często lokale skrajnie usytuowane w budynkach nie w pełni zmodernizowanych termicznie generują istotne koszty eksploatacyjne, które zaoszczędzone w danej perspektywie czasowej jako zdyskontowane strumienie pieniężne pozwalają określić o ile mniejsza jest wartość takich nieruchomości w chwili bieżącej w porównaniu ze stanem, w którym spełnione byłyby minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród.