Aktualności - News

Zróżnicowanie energetyczne nieruchomości podobnych nie pozostaje bez wpływu na ich wartość i cenę. Wykonujemy oceny wpływu standardu energetycznego nieruchomości na jej wartość.

Nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej, a także często lokale skrajnie usytuowane w budynkach nie w pełni zmodernizowanych termicznie generują istotne koszty eksploatacyjne, które zaoszczędzone w danej perspektywie czasowej jako zdyskontowane strumienie pieniężne pozwalają określić o ile mniejsza jest wartość takich nieruchomości w chwili bieżącej w porównaniu ze stanem, w którym spełnione byłyby minimalne wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród.